Privacy

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29-04-2023.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Ambulante Hulpverlening Groningen
Postbus 193
9350 AD Leek
Tel. 06-20232745
info@ahg-begeleiding.nl

Ambulante hulpverlening Groningen (AHG) verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, en is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

AHG verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Doeleinden

AHG verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte hulpverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de hulpverlening
 • Marketing
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat AHG hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar hulpverlening
 • De verbetering van haar diensten
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar hulpverlening kan AHG persoonsgegevens uitwisselen. AHG kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer AHG aan een wettelijke verplichting moet voldoen. AHG zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

AHG zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat AHG zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

AHG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ahg-begeleiding.nl. AHG heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze hulpverlening te kunnen verbeteren. AHG neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AHG gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Om uw ervaring op de website te verbeteren, gebruikt AHG Google Analytics om gebruiksstatistieken te verzamelen. Hiervoor worden cookies op uw computer geplaatst. Google Analytics is ingesteld om uw gegevens privacy vriendelijk te behandelen; uw identiteit valt niet uit de verzamelde gegevens af te leiden. Daarnaast wordt uw bezoekgedrag niet met Google gedeeld en wordt uw bezoekgeschiedenis tussen verschillende websites niet verzameld. Meer informatie over de cookies die worden geplaatst voor het gebruik van Google Analytics kunt u bereiken via de volgende link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Uw rechten

U heeft het recht om AHG een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u AHG verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Ambulante Hulpverlening Groningen
Postbus 193
9350 AD Leek
Tel. 06-20232745
info@ahg-begeleiding.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door AHG, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29-04-2023. AHG kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.